ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

พิธีมอบโล่รางวัลแหล่งท่องเที่ยวที่มีการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมดีเด่น

พิธีมอบโล่รางวัลแหล่งท่องเที่ยวที่มีการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมดีเด่น

พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาชาวบ้านโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม รางวัลแหล่งท่องเที่ยวที่มีการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมดีเด่น

READ MORE
โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35
291 หมู่ 3 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51140
โทรศัพท์ 053-976296 โทรสาร 053-976701