โครงการส่งเสริมพฤติกรรมการคัดแยกขยะ และรักษ์ษาสิ่งแวดล้อม  
 

 

 
 

สนองมาตรฐานสถานศึกษา

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ข้อ ๓.๒. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น

 
 

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อให้ความรู้และสร้างจิตสำนึกในการจัดการขยะแก่นักเรียน
2. เพื่อให้โรงเรียนมีการคัดแยกขยะที่เป็นระบบ