Author page: kruitim

วันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 โรงเรียนแม่ทาวิทยาคมได้นำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน ได้รับรางวัลจำนวน 6 รายการ

วันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 โรงเรียนแม่ทาวิทยาคมได้นำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน ได้รับรางวัลจำนวน 6 รายการ

READ MORE
วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2566 นายสนั่น  สิงห์ไผ่ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม ได้เข้าร่วมงาน “วันครูอำเภอแม่ทา ครั้งที่ 67 ประจำปี 2566” ณ หอประชุมโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร จังหวัดลำพูน

วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2566 นายสนั่น สิงห์ไผ่ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม ได้เข้าร่วมงาน “วันครูอำเภอแม่ทา ครั้งที่ 67 ประจำปี 2566” ณ หอประชุมโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร จังหวัดลำพูน

READ MORE
วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2566 นายประเสริฐ  ไทยสังคม นางจารุพร  หมื่นศรี พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม ได้จัดซุ้มกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2566 นายประเสริฐ ไทยสังคม นางจารุพร หมื่นศรี พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม ได้จัดซุ้มกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

READ MORE
วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2565 นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาด้านการผลิตทางการเกษตร

วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2565 นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาด้านการผลิตทางการเกษตร

READ MORE
วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2565 นายจิรัฐพงศ์  สุมนะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน พร้อมด้วยนางสาวสุธินี  หล้าทา นักจิตวิทยา ได้ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนและมอบทุนการศึกษา จำนวน 1 ทุน ได้แก่ เด็กหญิงชนิกานต์  สุริยมะโน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 โดยมีนายประเสริฐ  ไทยสังคม หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นางดวงแก้ว เทพสุวรรณ ครูที่ปรึกษา นางสาวเพ็ญศรี ใจเย็น ครูแนะแนว ให้การต้อนรับ

วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2565 นายจิรัฐพงศ์ สุมนะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน พร้อมด้วยนางสาวสุธินี หล้าทา นักจิตวิทยา ได้ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนและมอบทุนการศึกษา จำนวน 1 ทุน ได้แก่ เด็กหญิงชนิกานต์ สุริยมะโน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 โดยมีนายประเสริฐ ไทยสังคม หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นางดวงแก้ว เทพสุวรรณ ครูที่ปรึกษา นางสาวเพ็ญศรี ใจเย็น ครูแนะแนว ให้การต้อนรับ

READ MORE
วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2565 นายสนั่น  สิงห์ไผ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน ตัวแทนคณะครู เข้าร่วมพิธีถวายบังคมและวางพานพุ่มดอกไม้ ณ ที่ว่าการอำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2565 นายสนั่น สิงห์ไผ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน ตัวแทนคณะครู เข้าร่วมพิธีถวายบังคมและวางพานพุ่มดอกไม้ ณ ที่ว่าการอำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

READ MORE
โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35
291 หมู่ 3 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51140
โทรศัพท์ 053-976296 โทรสาร 053-976701