Author page: kruitim

โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีม ๕ คน ทีมชายล้วนและทีมหญิงล้วน ที่ได้รับรางวัล

โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีม ๕ คน ทีมชายล้วนและทีมหญิงล้วน ที่ได้รับรางวัล

READ MORE
โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม นำนักเรียนแสดง “ฟ้อนขันดอก” ในงานอัญเชิญพระแสงราชศัสตราประจำเมืองและพระพุทธรูปสำคัญๆ ของจังหวัดลำพูน ณ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน (แห่งใหม่)

โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม นำนักเรียนแสดง “ฟ้อนขันดอก” ในงานอัญเชิญพระแสงราชศัสตราประจำเมืองและพระพุทธรูปสำคัญๆ ของจังหวัดลำพูน ณ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน (แห่งใหม่)

READ MORE
โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35
291 หมู่ 3 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51140
โทรศัพท์ 053-976296 โทรสาร 053-976701