Author page: kruitim

วันที่ 26 ตุลาคม 2564 โรงเรียนแม่ทาวิทยาคมได้ประเมินตนเองเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนตามแบบประเมินตนเองในรูปแบบของ Digital Platform ผ่านระบบ Thai Stop Covid Plus (TSC+) กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข ผลการประเมิน “ผ่านมาตรฐาน” สถานศึกษา สะอาดปลอดภัย ป้องกัน COVID-19

วันที่ 26 ตุลาคม 2564 โรงเรียนแม่ทาวิทยาคมได้ประเมินตนเองเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนตามแบบประเมินตนเองในรูปแบบของ Digital Platform ผ่านระบบ Thai Stop Covid Plus (TSC+) กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข ผลการประเมิน “ผ่านมาตรฐาน” สถานศึกษา สะอาดปลอดภัย ป้องกัน COVID-19

READ MORE
นางรัชนี  สมบุตร ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อวางแผนแนวทางการปฏิบัติงานของโรงเรียนและหารือแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน

นางรัชนี สมบุตร ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อวางแผนแนวทางการปฏิบัติงานของโรงเรียนและหารือแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน

READ MORE
โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35
291 หมู่ 3 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51140
โทรศัพท์ 053-976296 โทรสาร 053-976701