ข่าวประชาสัมพันธ์

มาตรการของสถานศึกษาในการเปิดภาคเรียนเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID – 19

มาตรการของสถานศึกษาในการเปิดภาคเรียนเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID – 19

มาตรการของสถานศึกษาในการเปิดภาคเรียนเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID – 19

READ MORE
โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35
291 หมู่ 3 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51140
โทรศัพท์ 053-976296 โทรสาร 053-976701