ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบประเมินความพึงพอใจต่อระบบการบริหารงานและการจัดการของสถานศึกษา รร.แม่ทาวิทยาคม

แบบประเมินความพึงพอใจต่อระบบการบริหารงานและการจัดการของสถานศึกษา รร.แม่ทาวิทยาคม

แบบประเมินความพึงพอใจต่อระบบการบริหารงานและการจัดการของสถานศึกษา โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม ปีการศึกษา 2560

READ MORE
โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35
291 หมู่ 3 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51140
โทรศัพท์ 053-976296 โทรสาร 053-976701