สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

โครงการต้นกล้าพลเมืองศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

โครงการต้นกล้าพลเมืองศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

วันที่ 14 – 16 กรกฎาคม 2560 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม เข้าร่วมโครงการต้นกล้าพลเมืองศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

READ MORE
โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35
291 หมู่ 3 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51140
โทรศัพท์ 053-976296 โทรสาร 053-976701