กิจกรรมวันดอกเอื้องบาน

กิจกรรมวันดอกเอื้องบาน ปีการศึกษา 2560

Read more

การอบรมค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม

การอบรมค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม

Read more

โครงการต้นกล้าพลเมืองศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

วันที่ 14 – 16 กรกฎาคม 2560 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม เข้าร่วมโครงการต้นกล้าพลเมืองศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

Read more

งานวันดอกเอื้องบาน

งานวันดอกเอื้องบาน ปีการศึกษา 2559

Read more