Be Smart Day Camp 2019

Be Smart Day Camp 2019

วันที่ 21 มิถุนายน 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ร่วมจัดกิจกรรม Be Smart Day Camp 2019 ขึ้น โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าร่วม จำนวน 68 คน เพื่อเป็นการจัดการเรียนรู้นอกห้องเรียน รวมถึงส่งเสริมให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนในรายวิชาภาษาต่างประเทศ คณิตศาสตร์ และสังคมศึกษา นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้โดยชมรม To Be Number One โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม ร่วมด้วย

โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35
291 หมู่ 3 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51140
โทรศัพท์ 053-976296 โทรสาร 053-976701