โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม รณรงค์ส่งเสริมการออมของนักเรียน

โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม รณรงค์ส่งเสริมการออมของนักเรียน

โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม เชิญชวนและรณรงค์ให้นักเรียนทุกคน รักและใส่ใจในการออม

โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35
291 หมู่ 3 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51140
โทรศัพท์ 053-976296 โทรสาร 053-976701