โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม นำนักเรียนแสดง “ฟ้อนขันดอก” ในงานอัญเชิญพระแสงราชศัสตราประจำเมืองและพระพุทธรูปสำคัญๆ ของจังหวัดลำพูน ณ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน (แห่งใหม่)

โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม นำนักเรียนแสดง “ฟ้อนขันดอก” ในงานอัญเชิญพระแสงราชศัสตราประจำเมืองและพระพุทธรูปสำคัญๆ ของจังหวัดลำพูน ณ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน (แห่งใหม่)
โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35
291 หมู่ 3 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51140
โทรศัพท์ 053-976296 โทรสาร 053-976701