โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE

โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE

วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ขึ้น โดยมีนักเรียนโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม เข้าร่วมอบรมตามโครงการดังกล่าว

โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35
291 หมู่ 3 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51140
โทรศัพท์ 053-976296 โทรสาร 053-976701