โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

วันที่ 28 สิงหาคม 2563 โรงเรียนแม่ทาวิทยคม โดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นขึ้น ณ ห้องประชุมโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม มีตัวแทนนักเรียนแต่ละระดับชั้นเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35
291 หมู่ 3 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51140
โทรศัพท์ 053-976296 โทรสาร 053-976701