แสดงความยินดีผู้บริหารและครูดีเด่น ประจำปี 2566 เนื่องในวันครู ครั้งที่ 68

แสดงความยินดีผู้บริหารและครูดีเด่น ประจำปี 2566 เนื่องในวันครู ครั้งที่ 68
โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35
291 หมู่ 3 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51140
โทรศัพท์ 053-976296 โทรสาร 053-976701