เลือกตั้งประธานนักเรียน 2563

เลือกตั้งประธานนักเรียน 2563

วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้สิทธิเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย และเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนได้ปฏิบัติหน้าที่ตามศักยภาพของตนเอง

โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35
291 หมู่ 3 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51140
โทรศัพท์ 053-976296 โทรสาร 053-976701