อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก

อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก

วันที่ 25 กันยายน 2562 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม ร่วมกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง อ.แม่ทา จ.ลำพูน โดยบำเพ็ญประโยชน์จิตอาสา ดูแลรักษาความสะอาดชุมชน คัดแยกขยะ และร่วมปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35
291 หมู่ 3 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51140
โทรศัพท์ 053-976296 โทรสาร 053-976701