อบรมเยาวชนรักษ์ช้าง รุ่นที่ 2

อบรมเยาวชนรักษ์ช้าง รุ่นที่ 2

วันที่ 3 สิงหาคม 2562 ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรมเยาวชนรักษ์ช้าง รุ่นที่ 2 โครงการทดลองปล่อยช้างคืนสู่ธรรมชาติ ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ณ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จังหวัดลำปาง

โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35
291 หมู่ 3 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51140
โทรศัพท์ 053-976296 โทรสาร 053-976701