อบรมวิชาชีพโดยสถาบันอุดมศึกษา

อบรมวิชาชีพโดยสถาบันอุดมศึกษา

วันที่ 6 สิงหาคม 2562 โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรมวิชาชีพแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง

โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35
291 หมู่ 3 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51140
โทรศัพท์ 053-976296 โทรสาร 053-976701