อบรมความปลอดภัยและวินัยจราจร

อบรมความปลอดภัยและวินัยจราจร

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรอำเภอแม่ทา จัดอบรมความปลอดภัยและวินัยจราจรแก่นักเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎจราจรเมื่ออยู่บนท้องถนน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35
291 หมู่ 3 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51140
โทรศัพท์ 053-976296 โทรสาร 053-976701