หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

1) การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

          1.3 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกาาธิการ (แก้ไขเพิ่มเติม)
          1.4 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
          1.5 การลดระยะเวลาตามเงื่อนไขคุณสมบัติเฉพาะสำหรับวิทยฐานะของผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะสายงานการสอน สายงานบริหารสถานศึกษา และสายงานนิเทศการศึกษา

3) การพัฒนาบุคลกร

          3.1 แนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
          3.2 ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
          3.3 ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ราชกิจจานุเบกษา)
          3.4 ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการส่งเสริม สนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2552

4) การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

          4.1 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
          4.2 การกำหนดตังชี้วัด รายละเอียดประกอบหลักเกณฑ์ และคู่มือการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
          4.3 ภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแแหน่งครู ตำแหน่งผู้บริหารสถานศ฿กษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ และตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา
          4.4 การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
          4.5 แนวปฏิบัติการดำเนินการขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน
          4.6 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแกน่งครู
          4.7 การได้รับเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
          4.8 การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
          4.9 การบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (logbook)
          4.10 การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สำนักงาน ก.ค.ศ.)

5) การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

          5.1 ข้อกำหนดตามระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2564
          5.2 ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์
          5.3 การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง
          5.4 ประกาษคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู
          5.5 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35
291 หมู่ 3 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51140
โทรศัพท์ 053-976296 โทรสาร 053-976701