วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม ได้จัดประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เพื่อแจ้งผลการเรียนของนักเรียนให้ผู้ปกครองทราบ

วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม ได้จัดประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เพื่อแจ้งผลการเรียนของนักเรียนให้ผู้ปกครองทราบ
โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35
291 หมู่ 3 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51140
โทรศัพท์ 053-976296 โทรสาร 053-976701