วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2565 นายจิรัฐพงศ์ สุมนะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน พร้อมด้วยนางสาวสุธินี หล้าทา นักจิตวิทยา ได้ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนและมอบทุนการศึกษา จำนวน 1 ทุน ได้แก่ เด็กหญิงชนิกานต์ สุริยมะโน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 โดยมีนายประเสริฐ ไทยสังคม หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นางดวงแก้ว เทพสุวรรณ ครูที่ปรึกษา นางสาวเพ็ญศรี ใจเย็น ครูแนะแนว ให้การต้อนรับ

วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2565 นายจิรัฐพงศ์  สุมนะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน พร้อมด้วยนางสาวสุธินี  หล้าทา นักจิตวิทยา ได้ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนและมอบทุนการศึกษา จำนวน 1 ทุน ได้แก่ เด็กหญิงชนิกานต์  สุริยมะโน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 โดยมีนายประเสริฐ  ไทยสังคม หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นางดวงแก้ว เทพสุวรรณ ครูที่ปรึกษา นางสาวเพ็ญศรี ใจเย็น ครูแนะแนว ให้การต้อนรับ
โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35
291 หมู่ 3 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51140
โทรศัพท์ 053-976296 โทรสาร 053-976701