รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2561

รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 ตามกำหนดการดังนี้

วันที่ 25-28 มีนาคม 2561
– รับสมัครนักเรียนชั้นม.1 และม.4 ณ ห้องวิชาการ
วันที่ 2 เมษายน 2561       
– สอบคัดห้องเรียนนักเรียนชั้นม.1 และม.4
วันที่ 7 เมษายน 2561       
– มอบตัว และรายงานตัวนักเรียนชั้นม.1 และม.4
วันที่ 10 เมษายน 2561     
– ประกาศห้องเรียน และเลขประจำตัวนักเรียนชั้นม.1 และม.4
วันที่ 2-4 พฤษภาคม 2561
– ปฐมนิเทศและปรับพื้นฐานเตรียมความพร้อมนักเรียนชั้นม.1 และม.4
วันที่ 6 พฤษภาคม 2561   
– ประชุมผู้ปกครองนักเรียนและประชุมชั้นเรียน นักเรียนชั้นม.1-6 ปีการศึกษา 2561
วันที่ 7 พฤษภาคม 2561   
– เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.053-976296 (งานวิชาการ)

โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35
291 หมู่ 3 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51140
โทรศัพท์ 053-976296 โทรสาร 053-976701