พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาชาวบ้าน

พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาชาวบ้าน โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม
อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน


พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาชาวบ้าน โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2530 โดยครูสุพรรธน์ เตชะโสด ซึ่งเริ่มจากการสะสมสิ่งของเครื่องใช้ตามความสนใจเป็นเบื้องแรก จากนั้นได้ขอรับบริจาคจากครู นักเรียน และผู้ใกล้ชิด จัดแสดงภายในอาคารไม้ที่สร้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2500 เมื่อครั้งพ่อครูดาวเรือง ลังกาฟ้า และพ่อครูสุวรรณ สินธุบุญ เป็นครูใหญ่ และได้ทำพิธีเปิดป้ายพิพิธภัณฑ์เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2533 โดย ดร.โกวิท วรพิพัฒน์ อธิบดีกรมสามัญศึกษา ในสมัยนั้น


ต่อมาใน พ.ศ.2535 นายอำนวย อุตตระพยอม อาจารย์ใหญ่ ได้เลือกงานพิพิธภัณฑ์เข้าร่วมโครงการ “โรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม (รพชส.)” ได้รับงบประมาณสนับสนุนจำนวน 15,000 บาท และพัฒนาจนได้รับรางวัล รพชส. ดีเด่นของเขตการศึกษา 8


ในเดือนมีนาคม – เมษายน 2535 ครูสุพรรธน์ เตชะโสด ได้ประสานงานกับนายอำเภอแม่ทา ศึกษาธิการอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในอำเภอแม่ทา เชิญชวนร่วมบริจาควัตถุสิ่งของเพื่อจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ ได้รับความร่วมมือและได้รับบริจาคสิ่งของจำนวนมาก และในเดือนตุลาคมปีเดียวกัน นายอำเภอแม่ทาได้มอบโล่และเกียรติบัตรแก่ผู้บริจาคสิ่งของเพื่อเป็นการขอบคุณ


ในปี พ.ศ.2537 เจ้าสิงห์ไชย ณ ลำพูน ได้มอบสิ่งของเครื่องใช้ที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ พร้อมกับมอบเงินจำนวน 40,000 บาท เพื่อพัฒนาพิพิธภัณฑ์ ครูสุพรรธน์ เตชะโสด ได้ดำเนินการให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของผู้บริจาคและสอดคล้องกับนโยบายของทางราชการ จึงได้รับโล่เกียรติคุณ “ผู้มีผลงานดีเด่น” สาขาผู้บำเพ็ญประโยชน์ทางด้านวัฒนธรรม” จากสภาวัฒนธรรมแห่งชาติ ในปี พ.ศ.2542
ปี พ.ศ.2554 นายเอกชัย รักงาม ผู้อำนวยการ ได้ดำเนินการให้ขยายพื้นที่พิพิธภัณฑ์ออกไปอีก 78 ตารางเมตร ทำให้มีพื้นที่จัดแสดงสิ่งของกว้างขวางยิ่งขึ้น


และในปีพ.ศ.2558 นางสังวาร วังแจ่ม ผู้อำนวยการ ได้ดำเนินการให้รื้อถอนอาคารพิพิธภัณฑ์หลังเก่า แล้วก่อสร้างใหม่โดยใช้วัสดุของเดิมบางส่วน โดยการสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) โดยท่านสมศักดิ์ ตาไชย เลขาธิการ อนุมัติงบประมาณสนับสนุนจำนวน 1,800,000 บาท และชมรมศิษย์เก่าแม่ทาวิทยาคม นำโดยคุณบุญชัย เตจะสาร พร้อมด้วยชุมชน คณะครูนักเรียนและผู้ปกครอง ร่วมจัดถวายผ้าป่าสมทบการก่อสร้างอีกเป็นเงิน 292,023 บาทพิธีเปิดป้ายอาคารพิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาชาวบ้านหลังใหม่ ถูกจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 29 มิุนายน 2558 เวลา 09.09 น. โรงเรียนได้รับเกียรติจากแขกผู้มีเกียรติและคณะผู้เกี่ยวข้องทุกท่านในการเข้าร่วมพิธีและร่วมแสดงความยินดีปัจจุบัน พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาชาวบ้าน ได้เปิดเป็นแหล่งเรียนรู้แก่หน่วยงานภายนอก สถานศึกษา ตลอดจนบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในเรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่น นอกจากนี้ พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาชาวบ้านยังนับว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่สำคัญของอำเภอแม่ทาอีกด้วย


พิธีเปิดพิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาชาวบ้าน
29 มิถุนายน 2558


Video Credit: Thanajongroj Prateeprat

โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35
291 หมู่ 3 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51140
โทรศัพท์ 053-976296 โทรสาร 053-976701