ประวัติโรงเรียน

        โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม ตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อ พ.ศ. 2517 เดิมชื่อ โรงเรียนแม่ทา ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2497 เพื่อเป็นโรงเรียนประถมศึกษาประจำอำเภอแม่ทา ต่อมาในปี พ.ศ. 2504 ได้มีการปรับเปลี่ยนเป็นโรงเรียนประถมศึกษาตอนปลาย เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-7 สังกัดกองการประถมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จนกระทั่งต่อมาใน พ.ศ. 2517 ได้มีคำสั่งยกเลิกโรงเรียนแม่ทา และจัดตั้งใหม่ให้เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และได้ตั้งชื่อใหม่เป็น โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม
        โรงเรียนแม่ทาวิทยาคมได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ หนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 และในปีเดียวกัน ได้มีการเฉลิมฉลองในโอกาสโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม มีอายุครบรอบ 50 ปี และในปี พ.ศ. 2557 ได้มีการเฉลิมฉลองในโอกาสโรงเรียนแม่ทาวิทยาคมมีอายุครบรอบ 60 ปี
สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
        • เครื่องหมายประจำโรงเรียน รูปรัศมี 18 แฉกล้อมรอบคบเพลิง อยู่เหนืออักษรย่อ ม.ท. ข้างล่างมีป้ายผ้าระบุชื่อ “โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม” และคติพจน์ประจำโรงเรียน ที่ว่า “ปัญญา คือแสงสว่าง นำทางชีวิต”

        • สีประจำโรงเรียน คือ สีฟ้า – ขาว

        • ปรัชญาโรงเรียน คือ ปัญญาคือแสงสว่างนำทางชีวิต
        • คำขวัญโรงเรียน คือ ประพฤติดี มีวิชา สามัคคี มีวินัย
        • ดอกไม้ประจำโรงเรียน คือ ดอกเอื้องผึ้ง

โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35
291 หมู่ 3 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51140
โทรศัพท์ 053-976296 โทรสาร 053-976701