ประชุมผู้ปกครอง 1/2563

ประชุมผู้ปกครอง 1/2563

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม จัดการประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 ขึ้น เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2563 ซึ่งเป็นไปตามมาตรการการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ทั้งนี้ กำหนดการเปิดภาคเรียนจะเป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดไว้ คือวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35
291 หมู่ 3 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51140
โทรศัพท์ 053-976296 โทรสาร 053-976701