ประชาสัมพันธ์ แพลตฟอร์ม “ไทยมีงานทำ”

ประชาสัมพันธ์ แพลตฟอร์ม “ไทยมีงานทำ” กระทรวงศึกษาธิการร่วมมือกับกระทรวงแรงงาน ส่งเสริมการศึกษาและการมีงานทำให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35
291 หมู่ 3 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51140
โทรศัพท์ 053-976296 โทรสาร 053-976701