ประกาศโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม เรื่อง การหยุดเรียนกรณีพิเศษ

ประกาศโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม เรื่อง การหยุดเรียนกรณีพิเศษ

ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูนที่ 1/2564 เรื่องปิดสถานที่ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด–19) ในพื้นที่จังหวัดลำพูนเป็นการชั่วคราว ด้วยเหตุพบผู้ติดเชื้อในเขตพื้นที่จังหวัดลำพูน อีกทั้งนักเรียนของโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม มีเขตที่พักอาศัยกระจายอยู่ในหลายพื้นที่ซึ่งเสี่ยงต่อการแพร่กระจายในวงกว้าง เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายการติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น ในพื้นที่จังหวัดลำพูน โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม จึงกำหนดแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้…

>> ดาวน์โหลดประกาศ <<

โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35
291 หมู่ 3 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51140
โทรศัพท์ 053-976296 โทรสาร 053-976701