ประกาศโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม เรื่องเสนอยื่นซองประมูลขายอาหารในโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม ประจำปี 2562

ประกาศโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม เรื่องเสนอยื่นซองประมูลขายอาหารในโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม ประจำปี 2562

ด้วยโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม มีความประสงค์จะทำการประมูลขายอาหารของร้านค้าในโรงเรียน ประจำปี 2562 เพื่อจัดจำหน่ายและจ้างเหมาบริการให้แก่นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม ปีการศึกษา 2562 จึงขอส่งประกาศ เรื่อง เสนอยื่นซองประมูลขายอาหารในโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม ประจำปี 2562 พร้อมแบบใบเสนอประมูลจำหน่ายสินค้าและอาหาร ดังแนบ

>> ดาวน์โหลดประกาศโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม เรื่องเสนอยื่นซองประมูลขายอาหารในโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม ประจำปี 2562 <<

โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35
291 หมู่ 3 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51140
โทรศัพท์ 053-976296 โทรสาร 053-976701