ประกาศเลขประจำตัวนักเรียน/ห้องเรียน

ประกาศเลขประจำตัวนักเรียน/ห้องเรียน

ประกาศเลขประจำตัวนักเรียน/ห้องเรียน

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!! https://zhort.link/I8G

โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35
291 หมู่ 3 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51140
โทรศัพท์ 053-976296 โทรสาร 053-976701