ประกาศรายชื่อมอบตัวและขั้นตอนการมอบตัว นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2567

โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35
291 หมู่ 3 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51140
โทรศัพท์ 053-976296 โทรสาร 053-976701