ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ครูอัตราจ้าง วิชาเอกดนตรีสากล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ครูอัตราจ้าง วิชาเอกดนตรีสากล

ตามที่โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกดนตรีสากล จานวน 1 อัตรา นั้น ทางโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม ขอประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ์สอบประเมินสมรรถนะตามเอกสารแนบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ครูอัตราจ้าง วิชาเอกดนตรีสากล

โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35
291 หมู่ 3 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51140
โทรศัพท์ 053-976296 โทรสาร 053-976701