ประกาศผลการเลือกประธาน และรองประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประกาศผลการเลือกประธาน และรองประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตามประกาศโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม เรื่อง การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 และจากการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในวันที่ 7 ธันวาคม 2560 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนแม่ทาวิทยาคมขอประกาศผลการเลือกประธาน และรองประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังเอกสารแนบ

ประกาศผลการเลือกประธาน และรองประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35
291 หมู่ 3 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51140
โทรศัพท์ 053-976296 โทรสาร 053-976701