นางสาวรวิภา หมูปัญญา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม ได้รับรางวัลการประกวดคำขวัญต่อต้านการทุจริต

นางสาวรวิภา  หมูปัญญา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม ได้รับรางวัลการประกวดคำขวัญต่อต้านการทุจริต
โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35
291 หมู่ 3 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51140
โทรศัพท์ 053-976296 โทรสาร 053-976701