นักเรียนดีต้นแบบจิตอาสาระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2564

นักเรียนดีต้นแบบจิตอาสาระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2564
โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35
291 หมู่ 3 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51140
โทรศัพท์ 053-976296 โทรสาร 053-976701