นวัตกรรมการบริหารโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม

นวัตกรรมการบริหารโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม

https://www.maetha.ac.th/home/wp-content/uploads/2021/07/นวัตกรรมใหม่-1.pdf

โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35
291 หมู่ 3 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51140
โทรศัพท์ 053-976296 โทรสาร 053-976701