ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม

1. นายเรียบ รักสอน
ตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่ พ.ศ. 2497 – 2499

2. นายดาวเรือง ลังกาฟ้า
ตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่ พ.ศ. 2499 – 2518

3. นายสุวรรณ สินธุบุญ
ตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่ พ.ศ. 2518 – 2526

4. นายอนันต์ สุริยะนันท์
ตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่ พ.ศ. 2526 – 2530

5. นายอำนวย อุตตระพยอม
ตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่ พ.ศ. 2530 – 2539

6. นายฉลอง คำพงศ์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน พ.ศ. 2539 – 2543

7. นายเอกชัย รักงาม
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน พ.ศ. 2543 – 2551

8. นายสุพล ประสานศรี
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน พ.ศ. 2552 – 2554

9. นายสมมาตร สนทมิโน
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน พ.ศ. 2554 – 2556

10. นางสังวาร วังแจ่ม
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน พ.ศ. 2556 – 2558

11. นายกัมพล ธิติกร
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน พ.ศ. 2558 – 2561

12. นายสนั่น สิงห์ไผ่
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน พ.ศ. 2562 – 2566

13. นายจักรพงษ์ ใจปัญญา 2566 – ปัจจุบัน

โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35
291 หมู่ 3 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51140
โทรศัพท์ 053-976296 โทรสาร 053-976701