ทัศนศึกษานักเรียนชั้นม.6

ทัศนศึกษานักเรียนชั้นม.6

วันที่ 4-7 มีนาคม 2563 โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม จัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยนักเรียนและคณะครูได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ แหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย ศูนย์อนุรักพันธ์ุเต่าทะเล จังหวัดชลบุรี และแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ทุ่งโปรงทอง จังหวัดระยอง

โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35
291 หมู่ 3 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51140
โทรศัพท์ 053-976296 โทรสาร 053-976701