งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71/2566 ระดับเขตฯ กลุ่มลำพูน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71/2566 ระดับเขตฯ กลุ่มลำพูน

โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35
291 หมู่ 3 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51140
โทรศัพท์ 053-976296 โทรสาร 053-976701