งานวันดอกเอื้องบาน

งานวันดอกเอื้องบาน

โรงเรียนแม่ทาวิทยาคมได้จัดงานวันดอกเอื้องบาน ประจำปีการศึกษา 2559 ขึ้น ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีนายไพโรจน์ วิเศษ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด มีการแสดงดนตรีนาฎศิลป์โดยตัวแทนนักเรียนนักศึกษาจากวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ การแสดงดนตรีนาฎศิลป์พื้นเมืองจากนักเรียนโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม การนำเสนอโครงงานของนักเรียน ตลอดจนการจัดแข่งขันและการจัดกิจกรรมต่างๆ จากทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35
291 หมู่ 3 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51140
โทรศัพท์ 053-976296 โทรสาร 053-976701