ค่ายคุณธรรมจริยธรรม

ค่ายคุณธรรมจริยธรรม

วันที่ 2 – 4 สิงหาคม 2562 โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม โดยการสนับสนุนจากเทศบาลตำบลทาปลาดุกและเทศบาลตำบลทาสบเส้า จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรม ณ วัดดอยหลังถ้ำ ต.ศรีเตี้ย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน

โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35
291 หมู่ 3 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51140
โทรศัพท์ 053-976296 โทรสาร 053-976701