คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตามที่โรงเรียนแม่ทาวิทยาคมได้ดำเนินการสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานชุดใหม่ บัดนี้โรงเรียนแม่ทาวิทยาคมได้ดำเนินการเสร็จสิ้นตามขั้นตอนเรียบร้อยแล้ว จึงขอแนบคำสั่งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เพื่อแจ้งรายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนให้ทราบ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม

โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35
291 หมู่ 3 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51140
โทรศัพท์ 053-976296 โทรสาร 053-976701