กิจกรรมวันดอกเอื้องบาน

กิจกรรมวันดอกเอื้องบาน

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 นายอลงกรณ์ ประสานสุข รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด งานวันดอกเอื้องบาน (Maethawittayakom School Open House) โดยมีนายกัมพล ธิติกร ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ทาวิทยาคมกล่าวรายงาน ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม ภายในบริเวณโรงเรียนมีการกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิเช่น การแสดงผลงานนวัตกรรมของครูผู้สอน การจัดโครงงานอาชีพและโครงงานการค้นคว้าอิสระของนักเรียน รวมถึงกิจกรรมของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35
291 หมู่ 3 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51140
โทรศัพท์ 053-976296 โทรสาร 053-976701