กิจกรรมวันดอกเอื้องบาน ปีการศึกษา 2561

กิจกรรมวันดอกเอื้องบาน ปีการศึกษา 2561

วันที่ 30 มกราคม 2562 โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ “วันดอกเอื้องบาน” (Maetha Open House) ประจำปีการศึกษา 2561 ขึ้น โดยได้รับเกียรติจากท่าน ศน.ศรีจันทรัตน์ กันทะวัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 มาเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมชมงานเปิดบ้านวิชาการในครั้งนี้ กิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วย การนำเสนอผลงานจากคณะครูแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ การนำเสนอผลการค้นคว้าอิสระของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชัั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 การนำเสนอผลงานจากหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อส่งเสริมการมีงานทำและกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ รวมไปถึงการแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการและการจัดกิจกรรมของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้และห้องสมุด

โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35
291 หมู่ 3 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51140
โทรศัพท์ 053-976296 โทรสาร 053-976701