กิจกรรมฝึกอบรมทำโคมล้านนาจากผ้า

กิจกรรมฝึกอบรมทำโคมล้านนาจากผ้า

วันที่ 24 – 25 มิถุนายน 2560 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม ร่วมกิจกรรมฝึกอบรมทำโคมล้านนาจากผ้า ตำบลทาปลาดุก ภายใต้โครงการฝึกอบรมสืบสานศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นประเพณีพื้นบ้าน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประจำปี 2560

ขอบคุณภาพจาก รองสุจิลา คติศิริกุญชร และครูวสุคนฐ์ เป็นพนัสสัก

โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35
291 หมู่ 3 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51140
โทรศัพท์ 053-976296 โทรสาร 053-976701