กิจกรรมกีฬาภายใน “ช่อเอื้องเกมส์” ปี 2566

กิจกรรมกีฬาภายใน “ช่อเอื้องเกมส์” ปี 2566
โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35
291 หมู่ 3 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51140
โทรศัพท์ 053-976296 โทรสาร 053-976701