โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นม.1และ ม.4 ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35
291 หมู่ 3 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51140
โทรศัพท์ 053-976296 โทรสาร 053-976701