การมอบตัวนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565

การมอบตัวนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565
การมอบตัวนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4
ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม
มีขึ้นในวันที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 08.00 น เป็นต้นไป
ให้นักเรียนที่จะมามอบตัวนักเรียน ได้เตรียมเอกสารหลักฐาน
และปฏิบัติ ดังนี้
โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35
291 หมู่ 3 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51140
โทรศัพท์ 053-976296 โทรสาร 053-976701