การประชุมเชิงปฏิบัติการก่อนเปิดภาคเรียน

การประชุมเชิงปฏิบัติการก่อนเปิดภาคเรียน

วันที่ 24-25 ตุลาคม 2562 โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครู ภาคเรียนที่ 2/2562 โดยมีคณะครูเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มสาระฯ การหารือแนวทางในการปฏิบัติงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ตรงตามมาตรฐานการศึกษาตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดไว้

โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35
291 หมู่ 3 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51140
โทรศัพท์ 053-976296 โทรสาร 053-976701