การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2562

การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2562

วันที่ 27 ตุลาคม 2562 โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม จัดประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2562 เพื่อแจ้งผลการดำเนินงานของโรงเรียนในภาคเรียนที่ผ่านมา และชี้แจงแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2/2562 นี้ รองประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและประธานเครือข่ายผู้ปกครองพบปะผู้ปกครอง จากนั้นเป็นการมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนเรียนดี และมีความประพฤติดี และการเข้าพบครูที่ปรึกษาประจำห้องเรียนเพื่อรับผลการเรียน รวมถึงพูดคุยถึงแนวทางในการดูแลนักเรียนร่วมกันระหว่างครูที่ปรึกษาและผู้ปกครอง

โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35
291 หมู่ 3 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51140
โทรศัพท์ 053-976296 โทรสาร 053-976701